Komercijalni i industrijski sistemi

RF1 G4 Kućni membranski gasomer
Kućni membranski gasomeri se koriste u domaćinstvu za merenje zapremine gradskog gasa, zemnog gasa i propan butana