Kućni

Kućni merači protoka gasa
Kućni merno-regulacioni set se postavlja na spoljni zid objekta ili se izvodi kao samostojeći („baštenski“) koji mora biti propisno učvršćen na sopstveni betonski temelj