Podkategorije Gasomera

Gasomeri sa mehovima
Gasomeri sa mehovima spadaju u grupu zapreminskih merila protoka i naročito se koriste u domaćinstvima i kod potrošača sa velikim oscilovanjem potrošnje (merno područje 1:160). Za pokretanje mehova i mehanizma koristi se energija gasa
Rotacioni gasomeri
Merila sa rotacionim elementima za merenje su: sa rotacionim klipovima, mokri gasomeri i gasomeri sa osmičastim rotorom.
Turbinski Gasomeri
Za merenje većih količina gasa sa pritiskom iznad 0.5 bar služe turbinska merila protoka čiji se kapacitet protoka kreće od 50-25000 (radnih) m3/h. Merenje protoka obavlja se tako što struja gasa pokreće koaksijalno smešteno turbinsko kolo.
Kućni merači protoka gasa
Kućni merno-regulacioni set se postavlja na spoljni zid objekta ili se izvodi kao samostojeći („baštenski“) koji mora biti propisno učvršćen na sopstveni betonski temelj
RF1 G4 Kućni membranski gasomer
Kućni membranski gasomeri se koriste u domaćinstvu za merenje zapremine gradskog gasa, zemnog gasa i propan butana