Merači protoka gasa

Gasomeri sa mehovima
Gasomeri sa mehovima spadaju u grupu zapreminskih merila protoka i naročito se koriste u domaćinstvima i kod potrošača sa velikim oscilovanjem potrošnje (merno područje 1:160). Za pokretanje mehova i mehanizma koristi se energija gasa
Rotacioni gasomeri
Merila sa rotacionim elementima za merenje su: sa rotacionim klipovima, mokri gasomeri i gasomeri sa osmičastim rotorom.
Turbinski Gasomeri
Za merenje većih količina gasa sa pritiskom iznad 0.5 bar služe turbinska merila protoka čiji se kapacitet protoka kreće od 50-25000 (radnih) m3/h. Merenje protoka obavlja se tako što struja gasa pokreće koaksijalno smešteno turbinsko kolo.
Kućni merači protoka gasa
Kućni merno-regulacioni set se postavlja na spoljni zid objekta ili se izvodi kao samostojeći („baštenski“) koji mora biti propisno učvršćen na sopstveni betonski temelj