Gasomeri sa mehovima

Gasomeri sa mehovima spadaju u grupu zapreminskih merila protoka i naročito se koriste u domaćinstvima i kod potrošača sa velikim oscilovanjem potrošnje (merno područje 1:160). Za pokretanje mehova i mehanizma koristi se energija gasaMerila se sastoje iz:

- kućišta,

- mernog uloška sa polužnim mehanizmom i

- brojača.

Merni uložak se sastoji od četiri komore koje se dobijaju pregrađivanjem dva ograničena prostora sa dve sintetičke membrane i polužnog mehanizma iznad komora koji pretvara translatorno kretanje u kružno.

Rukovanje sa ovom vrstom gasomera vrši se samo pri montaži i demontaži. Merač se pušta u rad pažljivim otvaranjem cevnih zatvarača ispred i iza merila. Pri demontaži naročito treba voditi računa da se izvrši premeštanje ulazno-izlaznih priključaka sa bakarnom pletenicom, kao i kod drugih elemenata, zbog onemogućavanja pojave varnice i havarije izazvane statičkim elektrecitetom.

Najčešći otkazi kod gasomera sa mehovima:

- deformacija polužnog mehanizma,

- deformacija mehova i

- zastoji na mehanizmu brojača.

Održavanje se svodi na redovno praćenje i kontrolu rada. Pri utvrđivanjunetačnosti merenja, obično se merač skida, zamenjuje drugim, a skinuti šaljena demontažu i baždarenje. Obavezno baždarenje gasomera se vrši svakih pet godina i posle svakog preventivnog održavanja.