Rotacioni gasomeri

Merila sa rotacionim elementima za merenje su: sa rotacionim klipovima, mokri gasomeri i gasomeri sa osmičastim rotorom.

Rotacioni gasomer sa osmičastim rotorima je zapreminski gasomer koji preko brojila registruje protočnu količinu gasa u zapreminskim jedinicama pri pogonskim uslovima.

Protok gasa kroz roto merač se meri u segmentima koje zahvataju klipovi odnosno lopatice roto kola. Pokretanje roto kola sa lopaticama obavlja struja gasa. Zazor između klipova odnosno lopatica i kućišta je zanemarljiv u odnosu na protok. Obrtanje roto kola se prenosi mehanički, ili na neki drugi način, na registrator koji pokazuje proteklu zapreminu.

Rad merača je autonomni i u procesnom smislu sa njim se ne rukuje, sem pri montaži, demontaži i prenosu, naročito kada treba da služi kao etalonski na terenu (prenosivi). Pri prvom montiranju merača mora se rezervoar za ulje napuniti dok se ulje ne pojavi na staklu za kontrolu nivoa.

Merači podležu preventivnom i korektivnom održavanju. Preventivno održavanje se sprovodi kroz stvaranje uslova za normalan rad merača, kao što su otklanjanje nečistoća, sprečavanje vibracija i stalno podmazivanje ležajeva rotora.

Servisiranje gasomera vrši se svake 3-5 godine u zavisnosti od veličine i uslova rada.

Najčešći otkazi i način otklanjanja:

- ometanje rada ležajeva ili oštećenje ležajeva zbog prisustva nečistoća (redovna kontrola i zamena oštećenih ležajeva),

- pojava povećanog pada pritiska u meraču ukazuje na oštećenje zaptivnog ’’sloja’’ između rotora i komore gasomera (zamena oštećenih ležajeva ili oštećenog dela).

Ispitivanje i baždarenje se vrši posle svakog korektivnog održavanja.