Turbinski Gasomeri

Za merenje većih količina gasa sa pritiskom iznad 0.5 bar služe turbinska merila protoka čiji se kapacitet protoka kreće od 50-25000 (radnih) m3/h. Merenje protoka obavlja se tako što struja gasa pokreće koaksijalno smešteno turbinsko kolo.

Standardno merilo protoka gasa sa turbinom je merilo pogodno za sve neagresivne gasove, kao što su prirodni gas, propan, butan, vazduh, etilen, hidrogen i dr. Ovo merilo se široko primenjuje kod industrijskih kapaciteta, distributivnih stanica, glavnih snabdevačkih stanica i drugih primopredajnih mesta.

Osnovni delovi merača su:

- kućište merača,

- protočni kanal,

- turbinsko kolo,

- protočni prsten,

- sklop prenosnih zupčanika,

- magnetna spojnica,

- brojač.

Na merilima se postavljaju priključci za potrebe prenosa podataka na daljinu.

Po montaži gasomera, isti se uvodi u autonomni rad laganim upuštanjem gasa, odnosno punjenjem instalacije gasom. Pri upuštanju je važno da se to ne radi naglo zbog dinamičkih udara na osetljivo turbinsko kolo. Tog principa se treba pridržavati u toku eksploatacije. Tekuće rukovanje odnosi se na periodično očitavanje stanja brojača i praćenja ispravnosti rada.

Najčešći otkazi kod ovakvog merača proizilaze zbog prisustva čvrstih i tečnih čestica u gasu, pojave dinamičkih udara i vibracija.

Ti otkazi su:

- lom ili deformacija lopatica,

- oštećenje drugih rotacionih delova,

- poremećaj i na mernom i prenosnom mehanizmu,

- oštećenje ležišta osovine turbinskog kola.

Merači podležu preventivnom i korektivnom održavanju kroz preduzimanje odgovarajućih mera i aktivnosti. U struji gasa ne sme biti prašina, tečnosti ili stranih tela koji mogu izazvati štetu na turbinskom merilu ili štetu u mehanizmu. U slučajevima kada gasni tok nije čist, preporučuje se montiranje gasnog filtera ispred merila. Podmazivanje turbinskih merila je od izuzetne važnosti za tačnost rada mernog uređaja kao celine. Pošto u gasu ima nečistoća, a kako su rotirajući elementi uležišteni sa kugličnim ležajevima veoma visoke klase tačnosti izrade, ta nečistoća može da ošteti ležajeve i samim tim umanji tačnost rada merila. Zato je potrebno vršiti povremeno, plansko podmazivanje ležajeva. Merilo protoka podleže kontroli svake pete godine u akreditivanoj laboratoriji. Kako se od merila protoka gasa sa turbinom zahteva izuzetna tačnost, potrebno ih je, periodično i kad na to ukažu rezultati praćenja, baždariti i njihove greške tom prilikom svesti u dozvoljene granice. Cilj ispitivanja gasomera jeste pronalaženje relativnih greški ispitivanog gasomera, pri specifičnim protocima vazduha, odnosno gasa.